Archive

Posts Tagged ‘vietnamese’

“Understanding” neural networks

“Understanding” neural networks

Một bài viết thú vị ở mức a bờ cờ về neural networks. Các ví dụ rất trực quan và dễ hiểu. 

Advertisements