Archive

Posts Tagged ‘picture’

Some stuff with media in WM

Trong namespace Microsoft.WindowsMobile.Forms có các lớp sau:

– CameraCaptureDialog

– SelectPictureDialog

– ChooseContactDialog

Vẫn đang tìm cách làm việc tương tự trong native code.

Update: Hình như WinCE có API SHCameraCapture, GetOpenFileNameEx… j j đó. Xong cái này!

Advertisements