Archive

Archive for the ‘Windows Mobile’ Category

Về Memory leak trong MFC/C++ trên Windows

<Bài này viết lâu rồi, trên Live Spaces, nay move qua đây>

Những ai lập trình C có kinh nghiệm chắc hẳn đều thừa nhận rằng việc C/C++ giao hẳn trách nhiệm quản lí bộ nhớ cho người lập trình thực sự là một ưu điểm mạnh mẽ, và cũng chính là khuyết điểm lớn của ngôn ngữ này. Với tư tưởng đó, lập trình viên C++ luôn phải làm một công việc khó chịu và mất nhiều thời gian là phát hiện và loại trừ memory leak trong chương trình. Entry này không trình bày cặn kẽ và chi tiết về memory leak, mà chỉ là ghi lại một số kinh nghiệm của người viết. Hi vọng bài viết sẽ có ích với những người (và chỉ những người) đã có kinh nghiệm làm việc với C++, đã có những hiểu biết cơ bản về memory leak như: tại sao lại có memory leak, tại sao phải tránh memory leak v.v…
Read more…

Advertisements

Differences between Control.Invalidate(), Control.Refresh and Control.Update

(Source: http://blogs.msdn.com/subhagpo/archive/2005/02/22/378098.aspx)

Before discussing each one of the above functions, let’s look at how winforms controls paint.

Windows controls paint is response to WM_PAINT messages. This message is sent when UpdateWindow or RedrawWindow is called, or by the DispatchMessage function when the application gets a WM_PAINT through the message queue. On getting the WM_PAINT message, the control paints its background and then the foreground if necessary. Double-buffering and transparency is honored while painting and then the OnPaint event is fired to give the user a chance to perform his custom painting.

With this background, let’s look at the above mentioned three functions in more detail,

Control.Invalidate( ) / Control.Invalidate(bool) / Control.Invalidate(Rectangle) / Control.Invalidate(Rectangle, bool) / Control.Invalidate(Region) / Control.Invalidate(Region, bool)

The bool parameter denotes whether the user wants to invalidate the child controls of the control on which he is calling Invalidate. The Rectangle parameter are the bounds to invalidate and the region parameter is the region to invalidate. All the overloads essentially end up calling one of the RedrawWindow, InvaliateRect or InvalidateRgn functions. If RedrawWindow is called then this may result in a WM_PAINT message being posted to the application message queue (to invalidate the child controls).

The important thing to note here is that these functions only “invalidate” or “dirty” the client area by adding it to the current update region of the window of the control. This invalidated region, along with all other areas in the update region, is marked for painting when the next WM_PAINT message is received. As a result you may not see your control refreshing (and showing the invalidation) immediately (or synchronously).

Control.Update()

Update function calls the UpdateWindow function which updates the client area of the control by sending WM_PAINT message to the window (of the control) if the window’s update region is not empty. This function sends a WM_PAINT directly to WNDPROC() bypassing the application message queue.

Thus, if the window update region is previously “invalidated” then calling “update” would immediately “update” (and cause repaint) the invalidation.

Control.Refresh()

By now, you might have guessed what Refresh( ) would be doing. Yes, it calls Invalidate(true) to invalidate the control and its children and then calls Update( ) to force paint the control so that the invalidation is synchronous.

XMDict

Các thông tin chi tiết về phần mềm XMDict phiên bản 0.225 sẽ được đặt ở đây….

0. File hướng dấn XMDict: download (new – updated 22/12/2008)

1.    Cài đặt .NET CF 3.5:

Tùy thuộc vào hệ điều hành đang sử dụng, bạn tiến hành chép các file sau đây vào PocketPC (hoặc thẻ nhớ) rồi tiến hành cài đặt như bình thường.

WM 2003/WM 2003 SE: .NET CF 3.5

WM 2005: .NET CF 3.5

WM 6: .NET CF 3.5

WM 6.1: không cần cài đặt .NET CF 3.5 nếu sử dụng hệ điều hành này.

2.    Cài đặt XMDict:

Download file này về máy tính rồi chép vào PocketPC hoặc thẻ nhớ, sau đó cài đặt như các ứng dụng khác.

3. Cài đặt font tiếng Việt:

WM 2003/WM 2003 SE: font Unicode
WM 2005: font Unicode

4. Các từ điển hỗ trợ:

1. Afr – Deu: Nam Phi – Đức

2. Afr – Eng: Nam Phi – Anh

3. Cze – Eng: CH Séc – Anh

4. Dan – Eng: Đan Mạch – Anh

5. Deu – Fra: Đức – Pháp

6. Deu – Ita: Đức – Ý

7. Deu – Nld: Đức – Hà Lan

8. Deu – Por: Đức – Ba Lan

9. Eng – Afr: Anh – Nam Phi

10. Eng – Ara: Anh – Ả rập

11.Eng – Fra: Anh – Pháp

12.Eng – Ita: Anh – Ý

13. Eng – Nld: Anh – Hà Lan

14. Eng – Rus: Anh – Nga

15. Eng – Spa: Anh – TBN

16. Fra – Deu: Anh – Đức

17. Fra – Eng: Pháp – Anh

18.Fra – Nld: Pháp – Hà Lan

19. Por – Eng: BĐN – Anh

20. Spa – Eng: TBN – Anh

21. Swe – Eng: Thụy điển – Anh

22. Tur – Eng: TNK – Anh

23. Viet – Anh: Việt – Anh

24. Viet – Duc: Việt – Đức

25. Viet – Phap: Việt – Pháp

26. Viet – Viet: Việt – Việt

Do thời gian có hạn nên đây là toàn bộ dữ liệu của 26 từ điển trên để dùng cho XMDict.

Sending SMS message in Windows CE

15/01/2009 31 comments

Download the source code

Today I will show the way to send SMS message in Windows CE and Windows Mobile, using C++ and P/Invoke in .NET CF. It’s pretty simple…

In Windows CE environment, SMS fuction is handled by “sms.dll”, but in Windows Mobile 2005 and later, it’s handled (in a much more simpler way) by “cemapi.dll”. The “cemapi.dll” is not documented very well, in the other hand, you can find lots of information about “sms.dll” on MSDN.

Read more…

Scrolling PropertyPage in MFC

26/11/2008 Comments off

This piece of code can make a propertyPage scroll smoothly in MFC. It’s really easy to use…

Read more…

Some stuff with media in WM

Trong namespace Microsoft.WindowsMobile.Forms có các lớp sau:

– CameraCaptureDialog

– SelectPictureDialog

– ChooseContactDialog

Vẫn đang tìm cách làm việc tương tự trong native code.

Update: Hình như WinCE có API SHCameraCapture, GetOpenFileNameEx… j j đó. Xong cái này!

How to programmatically establish GPRS connection in .NET CF

This is a simple way to establish GPRS connection in .NET CF using RAPI. Remember to check “Allow unsafe Code Blocks” option in project properties page!
Read more…